Онлайн заявка

Онлайн заявката е валидна само с всички попълнени данни и прикачени изискуеми документи:

∗ Платежен документ за Такса участие (300 лв.) – (сканирано копие);

∗ Декларация за обезщетение (подписано и сканирано копие).

По време на Административният преглед е задължително да се представят оригиналите на всички документи изпратени по електронна поща, с изключение на Заявката направена Онлайн.

В случай, че оригиналите не бъдат представени на Административен преглед, Организатора си запазва правото да откаже участие.

Начална дата за подаване на Заявки 06.05.2019 г., краен срок 03.06.2019 г. – 18:00ч. на посочените адрес или e-mail. След изтичане на този срок Заявки се приемат до г. с глоба в размер на  100 лв. (сто лева).

Банкова сметка:

Автотранс Рейсинг Тийм София, България Алианц Банк IBAN BG80BUIN95611000482386 BIC BUINBGSF